Tato databáze slouží ke shromažďování, uchovávání a zpracování dat, která sbírají spolupracovníci Jednotného programu sčítání ptáků v Česku (JPSP).

Co je to JPSP?

JPSP je dlouhodobý monitorovací projekt, který každoročně sleduje vývoj početnosti většiny druhů u nás hnízdících ptáků. Projekt je organizován Českou společností ornitologickou (ČSO). Dobrovolní spolupracovníci zapojení do tohoto monitoringu sčítají v hnízdní sezóně na vybraných lokalitách pomocí standardní metodiky všechny ptačí druhy. Výstupem sčítání jsou pravidelně upravované trendy početnosti jednotlivých druhů ptáků, které na základě dat od spolupracovníků počítá koordinační tým.

Jak se data využívají?

Zjištěné údaje o změnách početnosti ptáků mají široké využití:

Křepelka polní - mírný vzestup
  1. Základní vědecký výzkum
    Základní vědecký výzkum hledá zákonitosti v dynamice ptačích populací a odhaluje faktory, které změny početnosti ovlivňují.
  2. Praktická ochrana přírody
    Výsledky JPSP jsou využívány v praktické ochraně přírody, protože poskytují velmi kvalitní podklady pro zachycení úbytku nebo nárůstu početnosti ochranářsky významných druhů.
  3. Indikátory
    Třetí nejdůležitější oblastí, kam směřují informace o našich ptácích zjištěné pomocí JPSP, jsou indikátory stavu naší přírody i lidské společnosti. Tzv. indikátor polních druhů ptáků byl přijat jako strukturální indikátor Evropské unie, který měří kvalitu životního prostředí v jednotlivých členských zemích.

Jak se zapojit do programu?

Spolupracovníkem JPSP se může stát každý ornitolog, který dovede spolehlivě rozeznávat naše ptáky v terénu podle opeření i podle hlasu. Každý spolupracovník sčítá ptáky standardně upravenou bodovou metodou na lokalitě, kterou si po konzultaci s koordinátorem sám zvolí. Práce v terénu je časově poměrně nenáročná, přičemž většinu lokalit stačí navštívit pouze dvakrát do roka. Pokud máte zájem stát se dobrovolným spolupracovníkem JPSP, prosím kontaktujte nás (e-mail: jpsp&birds,csadwiio3u4hkjfh35345345h34thtz). V roce 2008 odevzdalo výsledky své práce 80 spolupracovníků, kteří sčítali na 117 transektech. Kvalita výstupů je dána počtem lokalit, na kterých sčítání probíhá, a tedy i počtem dobrovolníků. Proto velmi uvítáme všechny nové zájemce. Pro další informace se prosím obraťte na koordinátora.

Financování

Běh JPSP je umožněn i díky Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu životního prostředí, která si objednávají zpracování odborných studií založených na datech JPSP.