Indexy a trendy Publikace Mapa lokalit  

Publikace

Data JPSP slouľí jako podklad pro řadu odborných článků v prestiľních ornitologických časopisech i pro cílené studie pro orgány státní správy. Máte-li zájem se s některými z nich seznámit, kontaktujte nás (e-mail: jpsp&birds,csadwiio3u4hkjfh35345345h34thtz). Kromě vlastního zpracování jsou data pravidelně předávána pro vyuľití v celoevropském monitoringu běľných druhů ptáků.

ROK 2013

Odborné články

REIF J., PRYLOVÁ K., ©IZLING A. L., VERMOUZEK Z., ©«ASTNÝ K. and BEJČEK V. 2013: Changes in bird community composition in the Czech Republic from 1982 to 2004: increasing biotic homogenization, impacts of warming climate, but no trend in species richness. Journal of Ornithology 154: 359-370.

CUERVO J. J., MOLLER A. P. 2013: Temporal Variation in Population Size of European Bird Species: Effects of Latitude and Marginality of Distribution. PLoS ONE 8: e77654.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2013 (autor Z. Vermouzek)

ROK 2012

Odborné články

DEVICTOR V., VAN SWAAY C., BRERETON T., BROTONS L., CHAMBERLAIN D., HELIOLA J., HERRANDO S., JULLIARD R., KUUSSAARI M., LINDSTRÖM A., REIF J., ROY D.B., SCHWEIGER O., SETTELE J., STEFANESCU C., VAN STRIEN A., VAN TURNHOUT C., VERMOUZEK Z., WALLISDEVRIES M., WYNHOFF I., JIGUET F. 2012: Differences in the climatic debts of birds and butterflies at a continental scale. Nature Climate Change 2: 121-124.

DEVICTOR V., VAN SWAAY C., BRERETON T., BROTONS L., CHAMBERLAIN D., HELIOLA J., HERRANDO S., JULLIARD R., KUUSSAARI M., LINDSTRÖM A., REIF J., ROY D.B., SCHWEIGER O., SETTELE J., STEFANESCU C., VAN STRIEN A., VAN TURNHOUT C., VERMOUZEK Z., WALLISDEVRIES M., WYNHOFF I., JIGUET F. 2012: Uncertainty in thermal tolerances and climatic debt - replay. Nature Climate Change 2: 638-639.

LE VIOL I., JIGUET F., BROTONS L., HERRANDO S., LINDSTRÖM A., PEARCE-HIGGINS J. W., REIF J., VAN TURNHOUT C. and DEVICTOR V. 2012: More and more generalists: two decades of changes in European avifauna. Biology Letters 8: 780-782.

REIF J. FLOUSEK J. 2012: The role of species' ecological traits in climatically driven altitudinal range shifts of central European birds. Oikos 121: 1053-1060.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2013 (autor Z. Vermouzek)

ROK 2011

Odborné články

REIF J., BÖHNING-GAESE K., FLADE M., SCHWARZ J. and SCHWAGER M. 2011: Bird population trends across iron curtain: brain matters. Biological Conservation 144: 2524-2533.

©IZLING A. L., KUNIN W. E., ©IZLINGOVÁ E., REIF J. and STORCH D. 2011: Between geometry and biology: the problem of universality and the species-area relationship. American Naturalist 178: 602-611.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2013 (autor Z. Vermouzek)

ROK 2010

Popularizační články

REIF J. & VERMOUZEK Z. 2010: K čemu nám slouľí monitoring hnízdních populací běľných druhů ptáků?. ®iva 2010/6: 282-284.

VERMOUZEK Z. 2010: Indikátor běľných druhů ptáků. In: ZEDEK V., HO©EK M., VAVŘINOVÁ J. & SUKENÍKOVÁ K. (eds.) 2010: Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR. M®P Praha. 76 pp.

VERMOUZEK Z., REIF J. & VOŘÍ©EK P., 2010: Dopady změny klimatu na biologickou rozmanitost - vliv změny klimatu na běľné druhy ptáků. In: ZEDEK V., HO©EK M., VAVŘINOVÁ J. & SUKENÍKOVÁ K. (eds.) 2010: Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR. M®P Praha. 76 pp.

Odborné články

REIF J., JIGUET F. & ©«ASTNÝ K. 2010: Habitat specialisation of birds in the Czech Republic: comparison of objective measures with expert opinion. Bird Study 52: 197-212.

REIF J., VERMOUZEK Z., VOŘÍ©EK P., ©«ASTNÝ K., BEJČEK V. & FLOUSEK J. 2010: Population changes in Czech passerines are predicted by their life-history and ecological traits. Ibis 152: 610-621.

REIF J., TELENSKÝ T., ©«ASTNÝ K., BEJČEK V. AND KLVAŇA P. 2010: Relationships between winter temperature and breeding bird abundance on community level: importance of interspecific differences in diet. Folia Zoologica 59: 313-322.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2010 (autor Z. Vermouzek)

Indikátor vlivu změny klimatu na běľné druhy ptáků (autoři Z. Vermouzek, J. Reif, P. Voříąek)

ROK 2009

Popularizační články

REIF J., VOŘÍ©EK P., VERMOUZEK Z., ©«ASTNÝ K., KOSCHOVÁ M. & BEJČEK V. 2009: Vliv globálních klimatických změn na vývoj početnosti ptáků v ČR. Ochrana přírody, zvláątní číslo 2009.

Odborné články

Huąek J., Adamík P., Cepák J. & Tryjanowski P. 2009: The influence of climate and population size on the distribution of breeding dates in the red-backed shrike (Lanius collurio). Ann. Zool. Fennici 46: 439-450.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2009 (autor Z. Vermouzek)

Indexy změn početnosti a populační trendy běľných druhů ptáků 2009 (autor Z. Vermouzek)

Indikátor běľných druhů ptáků (autor Z. Vermouzek)

ROK 2008

Odborné články

REIF J., STORCH D., VOŘÍ©EK P., ©«ASTNÝ K. & BEJČEK V., 2008: Bird-habitat associations predict population trends in central European forest and farmland birds. Biodiversity and Conservation DOI 10.1007/s10531-008-9430-4.

REIF J., VOŘÍ©EK P., ©«ASTNÝ K., KOSCHOVÁ M. & BEJČEK V., 2008: The impact of climate change on long-term population trends of birds in a central European country. Animal Conservation doi:10.1111/j.1469-1795.2008.00200.x.

REIF J., VOŘÍ©EK P., ©«ASTNÝ K., BEJČEK V. & PETR J., 2008: Agricultural intensification and farmland birds: new insights from a central European country. Ibis 150: 596-605, doi: 10.1111/j.1474-919x.2008.00829.x.

Studie pro státní organizace

Indikátor ptáků zemědělské krajiny za rok 2008 (autor Z. Vermouzek)

Indexy změn početnosti a populační trendy běľných druhů ptáků (autoři Z. Vermouzek a J. Chytil)

Posouzení vlivu globálních klimatických změn na vývoj početnosti ptáků v České republice (autor J. Reif)

ROK 2007

Odborné články

REIF J., 2007: Faktory ovlivňující druhové bohatství lokálních ptačích společenstev v České republice: analýza dat Jednotného programu sčítání ptáků. Sylvia 43: 31-43.

VOŘÍ©EK P., 2007: Ptáci jako indikátory biodiverzity. Ochrana přírody, 62/5: 19-22.

REIF J., VOŘÍ©EK P., ©«ASTNÝ K., BEJČEK V. & PETR J., 2007: Population increase of forest birds in the Czech Republic between 1982 and 2003. Bird Study 54: 248-255.

Studie pro státní organizace

Analýza dat Jednotného programu sčítání ptáků 1982-2007 (autor: J. Reif)

STAR©Í

REIF J., VOŘÍ©EK P., ©«ASTNÝ K. & BEJČEK V., 2006: Trendy početnosti ptáků v České republice v letech 1982-2005. Sylvia 42: 22-37.

REIF J., ©«ASTNÝ K., BEJČEK V. & VOŘÍ©EK P., 2005: Jednotný program sčítání ptáků v České republice: současný stav a perspektivy. Zprávy ČSO 60, 56-61.

©«ASTNÝ K., BEJČEK V., VOŘÍ©EK P. & FLOUSEK J., 2004: Populační trendy ptáků lesní a zemědělské krajiny v České republice v letech 1982-2001 a jejich vyuľití jako indikátorů. Sylvia 40: 27-48.

FLOUSEK J., ©«ASTNÝ K. & BEJČEK V., 1994: Jednotný program sčítání ptáků v České republice: 1981-1990. Zprávy ČSO 39: 9-23.

JANDA J., ©«ASTNÝ K. & FUCHS R., 1989: Jednotný program sčítání ptáků v ČSSR. Zprávy ČSO 31: 36-40.

©«ASTNÝ K. & JANDA J., 1984: Jednotný program sčítání ptáků v ČSSR. Zprávy ČSO 27: 22-27.

JANDA J. & ©«ASTNÝ K., 1984: Jednotný program sčítání ptáků. Zprávy ČSO 26: 25-33.